ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „Дженерал Фарма Сълюшънс”

Със заповед № ЗОА–0420/18.07.2023г. прекратявам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти BG/WDA/MP - 0266/15.04.2021 г., издадено на „Дженерал Фарма Сълюшънс” ЕООД, ЕИК 202451801, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул. „Васил Левски“ № 103, ет. 2 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“          № 2Е, Бизнес Център Сердика като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg