ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛЕКАРНА“ ООД

Със заповед № ЗОА–0422/18.07.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1561/29.08.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Хубча“ № 7, издадено на „ЛЕКАРНА“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Саад Таммам Алуани, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg