ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АХИЛЕА-САЛВИА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0431/18.07.2023г отнемам Разрешение № АП-402/20.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, район „Младост“, Пазарен комплекс „Младост I“, модул 26, издадено на „АХИЛЕА-САЛВИА“ ЕООД, ЕИК: 202449483, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9027, район „Младост“, Пазарен комплекс „Младост I“, модул 26 и с ръководител магистър-фармацевт Галина Иванова Йонкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

  Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg