ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФЕРОНЕКС“ ООД

Със заповед № ЗОА–0435/19.07.2023г отнемам Разрешение № 3201/28.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, търг. к/с „Панелчето“, ж. к. „Младост“, І-ви микрорайон, издадено на „ФЕРОНЕКС“ ООД, ЕИК: 103007983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Мир“ № 6, ет. 3, ап. 9 и с ръководител магистър-фармацевт Румяна Радева Константинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

  Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg