ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВИЧО - 89 - ВЕЛИКО ДИМИТРОВ“

Със заповед № ЗОА–0442/27.07.2023г отнемам Разрешение 364/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 17, издадено на ЕТ „ВИЧО - 89 - ВЕЛИКО ДИМИТРОВ“, с ЕИК: 030033636, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, ул. „Ст. Мураданларски“ № 17 и с ръководител маг.-фарм. Велико Желев Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg