ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ИВАНКА КЯТОВСКА"

Със заповед № ЗОА–0445/27.07.2023г отнемам Разрешение 3262/02.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, п. к. 7100,  община Бяла, област Русе, ул. „Васил Левски“ № 64, издадено на ЕТ "ИВАНКА КЯТОВСКА", с ЕИК: 827165571, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, п. к. 7100, община Бяла, област Русе, ул. „Цар Освободител“ № 54 и с ръководител маг.-фарм. Иванка Йорданова Кятовска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg