ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "НЕДКА КОСТАДИНОВА"

Със заповед № ЗОА–0446/27.07.2023г отнемам Разрешение 5526-НА/21.10.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, п. к. 7100, община Бяла, област Русе, ул. „Панайот Волов“ № 6, издадено на Недка Георгиева Костадинова, действаща като ЕТ "НЕДКА КОСТАДИНОВА", с ЕИК: 117025112, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, п. к. 7100, община Бяла, област Русе, ул. „Панайот Волов“ № 10, бл. 24, ап. А и с ръководител маг.-фарм. Недка Георгиева Костадинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg