ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0455/03.08.2023г. прекратявам Разрешение № 3620/25.10.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Петра“ № 6-8, издадено на МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Димитър Орлинов Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в ап- тека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg