ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "АЛЕКС - НАДЕЖДА ВЪЛЕВА"

Със заповед № ЗОА–0457/03.08.2023г. отнемам Разрешение 7179-НА/05.04.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Окорш, п. к. 7680, община Дулово, област Силистра, ул. „Рила“ № 7, издадено на пом.- фарм. Надежда Жечева Вълева, действаща като ЕТ "АЛЕКС - НАДЕЖДА ВЪЛЕВА" с ЕИК: 118039549, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, п. к. 7500, община Силистра, област Силистра, ул. „Юрий Венелин” № 18, ет. 4, ап. 8 и с ръководител пом.- фарм. Надежда Жечева Вълева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg