ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "МАГИСТЪР - МАГИ - АСЯ КАЛУСТЯН"

Със заповед № ЗОА–0458/03.08.2023г. отнемам Разрешение 274/27.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Силистра, п. к. 7500, община Силистра, област Силистра, ул. „Кеворк Арабаджян“ № 53, издадено на ЕТ "МАГИСТЪР - МАГИ - АСЯ КАЛУСТЯН" с ЕИК: 828025953, със седалище и адрес на управление: : гр. Силистра, п. к. 7500, община Силистра, област Силистра, ул. „Сан Стефано” № 4 и с ръководител маг.-фарм. Ася Борисова Калустян, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg