ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „12 ЧАСА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0461/03.08.2023г. прекратявам Разрешение № 3424-1/20.04.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Юрий Гагарин“ № 22 А, издадено на 12 ЧАСА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Росица Димитрова Тончева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg