ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ПУЛС ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0478/22.08.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1998/30.01.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 64, издадено на „ПУЛС ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Веселина Николаева Богоева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg