ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "ЖОРЖЕТА ШИШКОВА - СТЕФАН"

Със заповед № ЗОА–0496/30.08.2023г. отнемам Разрешение 4356-НА/09.05.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил, издадено на Жоржета Янева Шишкова, действаща като ЕТ "ЖОРЖЕТА ШИШКОВА - СТЕФАН", с ЕИК: 109516396, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, п. к. 2500, община Кюстендил, област Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 172 и с ръководител пом.- фарм. Жоржета Янева Шишкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg