ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ВАСИЛКА МАРКОВА“

Със заповед № ЗОА–0497/30.08.2023г. прекратявам Разрешение № 1053/20.12.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Крайници, област Кюстендил, община Дупница, пл. „Бончук“ № 1, Обществена сграда, издадено на ЕТ „ВАСИЛКА МАРКОВА“, със седалище и адрес на управление: с. Крайници, област Кюстендил, община Дупница, пл. „Бончук“ № 1, с ръководител пом.-фарм. Василка Йорданова Маркова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg