ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

СТАНДАРТНИ ТЕРМИНИ за лекарствени форми, опаковки, запушалки, средства и методи за прилагане и пътища на въвеждане

На Интернет страницата на ИАЛ в раздели „Стандартни термини” и „Фармакопея” съгласно Заповед № РД-09-256/15.5.2010 г. на министъра на здравеопазването е публикуван официалният превод на актуалните стандартни термини, както и българският превод на новите и отхвърлени стандартни термини и техните определения, одобрени от Комисията на Европейската фармакопея до април 2013 г. Те са съгласувани с Терминологичната експертна група към българския Фармакопеен комитет.

Стандартните термини трябва да бъдат използвани както в заявлението и в документацията за разрешаване за употреба, така и в информацията върху опаковките, в листовката и в кратката характеристика на лекарствените продукти (продуктовата информация).

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.