ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Европейската агенция по лекарствата (EMA) завърши прегледа на антидиабетните инкретин базирани терапии (GLP1 терапии)

Комитетът по лекарствени продукти за хуманна употреба (СНМР) към ЕМА счита, че известните към този момент доказателства не потвърждават наличие на допълнителен риск за панкреаса, свързан с употребата на GLP1 базираните терапии.

Повече информация

За медицински специалисти

За пациенти

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.