ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

За ИАЛ

Тази секция съдържа всички категории статии с общо предназначение.

Например: История, Структура, Годишни доклади и пр.

МИСИЯТА на ИАЛ е:

 • Да осъществява функциите на регулаторен орган в областта на оценката и надзора на лекарствените продукти и медицинските изделия, както и в областта на трансфузионния надзор;
 • Да бъде разпознаваема с качеството на нейните решения и в сътрудничеството си с всички заинтересовани страни;
 • Да укрепва и развива капацитет с цел подобряване на ефективността от своята работа;
 • Да бъде желан работодател с грижа за своите служители.

ВИЗИЯТА на ИАЛ е утвърждаването ни като ефективен, устойчив и социално осъзнат регулаторен орган.

В съответствие със своите ЦЕННОСТИ и в продължение на почти четвърт век, ИАЛ:

 • се стреми към високи постижения в своята работа, възприемане на най -добрите практики и непрекъснато подобряване на регулаторните процедури за лекарствени продукти и медицински изделия с цел защита на общественото здраве и благополучието на пациента;
 • е ориентирана към пациента като краен потребител и действа в интерес на неговото здраве;
 • предоставя и мониторира информация, подпомага мерките за ефективна и рационална фармакотерапия, както и мерките за намаляване и премахване на възможни рискове, свързани с използването на лекарствени продукти и медицински изделия;
 • сътрудничи с всички заинтересовани страни на национално, европейско и глобално ниво, като с дейностите си допринася за развитието на Европейската регулаторна мрежа;
 • установява прозрачни процедури и взема предвид всички фактори с цел управление на системата за качество;
 • активно следва и отчита новите научни знания и технологии, свързани със съвременното производство, контрол и употреба на лекарствените продукти и медицинските изделия, както и тези от дигиталната сфера;
 • насърчава развитието на своите служители, като инвестира в обучението им за повишаване на компетентностите им, в съответствие със съвременните професионални стандарти и най-високи етични принципи.

Комисия за лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0144/28.02.2023 г. е определен състава на Комисия за лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЛПХМ

Председател: член кореспондент проф. д-р Мила Власковска - Медицински факултет към Медицински университет-София

Заместник-председател: д-р Любина Тодорова - Директор на Дирекция Разрешения за употреба на лекарствени продукти в ИАЛ

Членове:

1. Проф. д-р Огнян Георгиев -УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

2. Доц. Румен Николов - Медицински Факултет към МУ - София

3. Проф. Калоян Георгиев, дфн - Фармацевтичен Факултет към МУ - Варна

4. Доц. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

5. Проф. д-р Тодор Кантарджиев, дмн - ЕС по микробиология към МЗ

6. Проф. д-р Вихра Миланова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

7. Проф. д-р Златимир Коларов, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

8. Проф. д-р Здравко Каменов, дмн - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

9. Проф. д-р Людмила Матова, дмн - УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София

10. Проф. д-р Нина Гочева - УМБАЛ „Софиямед“ ООД, гр. София

11. Проф. Данка Обрешкова - Панкова, дм, дфн - Фармацевтичен факултет към МУ - Плевен

12. Проф. д-р Васил Хаджидеков - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

13. Проф. д-р Йорданка Узунова - УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

14. Проф. Венета Божинова - Чамова, дм - МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

15. Проф. Маргарита Касърова - Трайкова, дф - Фармацевтичен факултет към МУ - Пловдив

16. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм - Ръководител Катедра по „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към МУ - Пловдив

17. Доц. д-р Галя Ставрева, дм – Медицински Университет - Плевен

18. Мери Пейчева - Директор на Дирекция Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството в ИАЛ.

Секретар: Вержиния Кафалджиева - главен експерт в отдел Оценка на качеството, предклинична и клинична документация, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Настоящата заповед отменя Заповед № ЗОА-0988/30.12.2020 г.

Заседания

20.11.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


18.09.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


24.07.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


26.06.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


24.04.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


27.03.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


27.02.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


30.01.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


Комисия за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност

 

Със Заповед № ЗОА-0990 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за оценка на риска при проследяване на лекарствена безопасност по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЛПХМ

Председател: Д-р Мария Попова - директор на Дирекция “Контрол на лекарствената употреба“, ИАЛ, представител на Република България в PRAC към Европейската агенция по лекарствата;

Зам. председател: Розалина Кулаксъзова-Жекова - Директор на Дирекция “Лекарствена информация и неинтервенционални изпитвания“, ИАЛ;

Членове:

 1. Проф. Д-р Мила Власковска - председател на КЛП, представител на България в CHMP;
 2. Доц. д-р Мария Желязкова-Савова - Медицински университет - гр. Варна, Катедра по предклинична и клинична фармакология;
 3. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм - Медицински университет - гр. Пловдив, Катедра по фармакология и клинична фармакология към Фармацевтичен факултет;
 4. Проф.д-р Илко Гетов - преподавател към Катедра по Социална фармация на Фармацевтичен факулет към Медицински университет-гр. София, председател на Бъгарски фармацевтичен съюз;
 5. Доц.д-р Маргарита Бояджиева - началник на Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов“ ЕАД- гр. София;
 6. Доц. д-р Емил Гачев - ръководител на Клиника по клинична фармакология и терапия към Медицински университет –гр. София;
 7. Доц. д-р Любомир Дурмишев - дерматолог в кожна клиника УМБАЛ “Александровска„-гр. София;
 8. Доц. д-р Милка Нашар, дф - Катедра “Биохимия,молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет по фармация, Медицински университет - гр. Варна;
 9. Маг. фарм. Радина Димитрова - главен експерт в отдел «ОКПКД», в Дирекция “РУЛП“, ИАЛ;

Секретари:

 1. Ина Георгиева - главен инспектор в отдел «Лекарствена безопасност», Дирекция НПИ, ИАЛ
 2. Маг. фарм. Анна Маринова - главен експерт в отдел «Лекарствена безопасност, Дирекция ПЛБКИ, ИАЛ

Комисия за хомеопатични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-0341/20.06.2023г. е определен състава на Комисия по хомеопатични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗЛПХМ, както следва:

Председател: Анри Анжел Аструг - Медицински Университет - София.

Зам. председател: маг. фарм. Дафна Владимирова Маринкева - гл. експерт, oтдел "Оценка на качеството, предклинична и клинична документация" в Дирекция “Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ.

Членове:

 1. Проф. д-р Дарина Найденова Христова, д.м. - Mедицински Университет - Варна;
 2. Проф. д-р Ирина Николова Николова, д.м. - Фармацевтичен факултет, Медицински Университет - София;
 3. Маг. фарм. Венцислав Илиев Илиев - началник на отдел “Клинични изпитвания“ в Дирекция "Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания"; ИАЛ;
 4. Проф. д-р Ива Стефанова Христова - Национален център по заразни и паразитни болести;
 5. Д-р Кирил Добрев Добрев - Тракийски Университет - Стара Загора,
 6. Д-р Татяна Матева Матева - Иванова, Медицински Университет - Варна;
 7. Д-р Петко Стоянов Загорчев - “МБАЛ - Шумен“ АД.

Секретар: маг. фарм. Венелин Георгиев - главен експерт в отдел „Оценка  на качеството, предклинична и клинична документация“ в Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“, ИАЛ.

       Настоящата заповед отменя Заповед № ЗОА-0994/31.12.2020г. и Заповед № ЗОА-0146/28.02.2023г.

Заседания

02.02.2024 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието

19.05.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието

Комисия за растителни лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА - 0145/28.02.2023 г. е определен състава на Комисията за растителни лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 4 от ЗЛПХМ:

Председател: Проф. Илина Кръстева, дфн - Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

Заместник председател: Дафна Маринкева - главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, ДРУЛП, ИАЛ.

Членове:

         1.  Доц. Албена Телчарова - Михайловска, дм -  Катедра „Педиатрия“, Медицински университет-София и СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” в Клиника по детска ревматология и кардиология;        

         2. Доц. д-р Ирина Николова, дм - Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

         3. Проф. Милен Димитров, дф - Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

         4.  Д-р Елка Мишева - Маркова - УМБАЛ „Св. Анна“ АД;

         5. Проф. Илиана Йонкова, дфн, - Ръководител Катедра „Фармакогнозия“, Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - София;

         6. Проф. д-р Людмил Пейчев, дм - Ръководител Катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“ към Медицински Университет - Пловдив;

         7. Доц. Станислав Георгиев, дф - Катедра „Фармацевтични науки“, Фармацевтичен Факултет към Медицински Университет - Пловдив.

Секретар: маг. фарм. Венелин Георгиев - главен експерт в Отдел Оценка на качеството, предклинична и клинична документация, Дирекция РУЛП.

Настоящата заповед отменя заповед № ЗОА-1000/31.12.2020г.

Заседания

22.04.2024 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


12.10.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието

Комисия за имунологични лекарствени продукти

Със Заповед № ЗОА-1001 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за имунологични лекарствени продукти по чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗЛПХМ

Председател: чл. кор. проф. д-р Иван Митов, дмн – ръководител на университетска катедра „Медицинска микробиология“, декан на Медицински факултет, Медицински университет-София.

Заместник-председател: Людмил Антонов – главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Членове:

 1. проф. д-р Пенка Переновска, дм – Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД;
 2. проф. д-р Тодор Попов – алерголог, катедра „Клиника по професионални заболявания“ в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД;
 3. проф. Славина Сурчева – фармаколог, Катедра „Фармакология и токсикология“, Медицински факултет, Медицински университет-София;
 4. доц. д-р Дончо Пейчев, дм – началник на Отделение по клинична хематология в Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания;
 5.  доц. д-р Евелина Пазванска – Отделение за анестезиология и интензивно лечение, „IV МБАЛ-София“ АД;
 6. д-р Радосвета Филипова – Министерство на здравеопазването;
 7. д-р Тихомир Мустаков – алерголог в Клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Секретар: Ивелина Терзиева - главен експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти“ в ИАЛ.

Заседания

 01.11.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


 29.03.2023 г.

Дневен ред

Протокол от заседанието


Комисия за радиофармацевтици

Със Заповед № ЗОА-0989 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за радиофармацевтици по чл. 47, ал. 1, т. 5 от ЗЛПХМ

Председател: Доц. Д-р Марина Гарчева - Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия.

Зам. Председател: Людмил Антонов, главен екперт, отдел „Оценка на документация по качеството”, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти”, ИАЛ

Членове:

1. Проф. Д-р Ирена Костадинова – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

2. Проф. Д-р Дойчин Минчев – Клиничен център по нуклеарна медицина и лъчетерапия;

3. Проф. Д-р Елена Пиперкова – НСБАЛО;

4. Доц. Антония Цоневска – НСБАЛО;

5. Румяна Коцева – Агенция по ядрено регулиране;

6. Д-р Соня Сергиева – ОДОЗС, София

Секретар: Мина Ташева – главен експерт в отдел „Оценка на документация по качеството”, Дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти”, ИАЛ

Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията

Със Заповед № ЗОА-0009 от 05.01.2021 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисия за лекарствени продукти с приложение в педиатрията по чл. 47, ал. 1, т. 6 от ЗЛПХМ:

Председател: Д-р Маргарита Гизова – МБАЛ „Света Анна“ АД

Зам. Председател: Венцислав Илиев Илиев – началник на отдел „Клинични изпитвания“, ДПЛБКИ, ИАЛ.

Членове:

 1. Доц. д-р Радка Тинчева – „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
 2. Д-р Елисавета Левунлиева – Национална кардиологична болница;
 3. Доц. д-р Мариана Маринова – „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
 4. Проф. д-р Боряна Слънчева – „СБАЛ АГ- Майчин дом“ ЕАД;
 5. Д-р Радка Христова - „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;
 6. Д-р Радосвета Филипова – ДООЗ, МЗ;
 7. Проф. Николай Ламбов – Фармацевтичен факултет, МУ;
 8. Доц. д-р Иванка Ганева - „СБАЛ по детски болести“ ЕАД;

Секретар: Евелина Пенчева Шумкова – главен експерт в отдел „Лекарствена информация“ , ДЛИНП, ИАЛ

Комисия за лекарствени продукти за модерни терапии

Със Заповед № ЗОА-0999 от 31.12.2020 г. на Изпълнителния директор на ИАЛ е определен състава на Комисията за лекарствени продукти за модерни терапии по чл. 47, ал. 1, т. 7 от ЗЛПХМ

Председател: проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн – СУ „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Университетска болница „Лозенец“.

Заместник-председател:

Членове:

 1. проф. Генка Петрова, дфн – Мeдицински университет - София, Фармацевтичен факултет;
 2. проф. д-р Любомир Спасов, дм - национален консултант по трансплантология;
 3. проф. д-р Георги Михайлов, дм - национален консултант по клинична хематология;
 4. проф. д-р Драга Тончева - национален консултант по медицинска генетика;
 5. доц. д-р Иво Петров - национален консултант по инвазивна кардиология
 6. проф. д-р Иван Миланов, дмн - национален консултант по нервни болести
 7. проф. д-р Елисавета Наумова, дмн - национален консултант по клинична имунология;
 8. проф. д-р Андрей Маринович Йотов, дмн, национален консултант по ортопедия и травматология;
 9. Мери Пейчева - директор Дирекция ”Правни, административни-финансови дейности и управление на качеството“, ИАЛ;
 10. маг. фарм. Розалина Кулаксъзова – Директор на Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;
 11. д-р Евелина Шумкова – главен експерт, Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;

Секретар: маг. фарм. Емилия Стоянова - главен експерт, Дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания“, ИАЛ;

Страница 1 от 3