ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Продължава регистрацията за подаване на данни към Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти /СЕСПА/

Остават 15 дни до крайния срок за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. До момента са получени повече от 703 заявки, като са регистрирани общо 633 потребители.

На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Крайният срок за подаване на заявка е 15.10.2020 г.

Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък е предназначена да събира информация за доставени и отпуснати/продадени количества лекарствени продукти в страната. На база събраната информация системата автоматично ще генерира списък с лекарствени продукти, за които е установен недостиг. Лекарствените продукти, включени в този списък са забранени за износ в чужбина.

Задължени субекти според ЗЛПХМ, които трябва да се регистрират, са всички:

  • Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;
  • Притежатели на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти;
  • Притежатели на разрешение за паралелен внос на лекарствени продукти;
  • Притежатели на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Указания за подаване на заявка за достъп до Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в позитивния лекарствен списък на Република България.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.