ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Подаване на шестмесечения отчет към Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти /СЕСПА/

На 15.10.2020 г. изминаха два месеца от създаването на Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. За достъп до системата са подали заявки повече от 2700, като до момента са регистрирани повече от 1500 потребители. На адрес https://sespa.mh.government.bg всички задължени по ЗЛПХМ субекти трябва да подадат заявка за достъп през автоматизираното меню, в зависимост от типа на дейност, която извършват. След извършване на проверка от служител на ИАЛ, заявителите ще получат регистрационни данни за работа със системата. Поради големия брой получени заявки и технологичното време за тяхното оценяване и одобряване е възможно получаването на регистрационни данни да се забави. Молим всички субекти подали заявка да следят своята електронна поща, включително папките за спам и отхвърлени. Съгласно разпорежданията на ЗЛПХМ всички задължени субекти трябва да подадат еднократно информация за предходните 6 месеца от деня на създаването на специализираната електронна система, т.е. за периода от 15.02.2020 до 15.08.2020 г., с цел изготвянето на първия списък от лекарства с установен недостиг.

Указания за подготовка и подаване на информацията по чл. 217б, ал. 3, т. 1 - 3 от ЗЛПХМ за предходните 6 месеца (6 месечен отчет)

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.