ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Калкулатор на тарифите за разрешенията за употреба на лекарствени продукти

КАЛКУЛАТОР ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА,
съгл. тарифата, приета с ПМС № 296 от 04.12.2007 г., Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007 г.

Калкулаторът съдържа формулите за изчисляване на следните такси:

  • Калкулатор.xlsx СТАРТ - главно меню за избор на вида калкулация
  • Разрешаване.xlsx За разрешаване за употреба на лекарствен продукт
  • Разширяване обхват.xlsx За разширяване обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт
  • Изменение.xlsx За одобряване на изменение във външния вид и/или в текста на опаковката и/или в текста на листовката
  • Подновяване.xlsx За подновяване на удостоверение за регистрация на лекарствен продукт
  • Хомеопатични.xlsx За разрешаване за употреба на хомеопатичен лекарствен продукт
  • Подновяване хомеопатични.xlsx За подновяване на разрешение за употреба на хомеопатичен лекарствен продукт
  • Промени.xlsx За промени в издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт
  • Регистрация - подновяване.xlsx За подновяване на разрешение за употреба на лекарствен продукт
  • Паралелен внос.xlsx За издаване на разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт
  • Регистрация.xlsx За регистрация на лекарствен продукт
  • Прехвърляне на права.xlsx За прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Разархивирайте комплекта в самостоятелна папка на Вашия компютър и отворете основния файл "Калкулатор.xlsx", съдържащ основното меню за избор на вида калкулация, съгл. ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА , приета с ПМС № 296 от 04.12.2007 г., Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007 г.