ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Административна информация

Работно време на Изпълнителна агенция по лекарствата: 09:00 - 17:30 часа
Приемно време на Деловодството на ИАЛ
(стая №103; тел. 8903429; 8903430; 8903431):
09:00 - 17:30 часа
Приемно време на счетоводството и касата на ИАЛ
(стая №102 и 112; тел. 8903412; 8903422; 8903423):

(В касата на ИАЛ могат да се извършват плащания по административни услуги в брой или чрез ПОС-терминал)

09:00 - 17:30 часа
Адрес на ИАЛ: 1303, гр. София, ул. Дамян Груев №8
ЕИК по Булстат: 121203554
Банкова информация: IBAN: BG85 UNCR 7630 3100 1128 90
BIC: UNCRBGSF
Банка: Уникредит Булбанк АД
Приемно време  

Указания за попълване на платежни документи във връзка с разрешаване за употреба на ЛП

Анализ на анкетните карти за изследване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в ИАЛ

Анализ за изследване удоволетвореността на клиентите за качеството на административнато обслужване в ИАЛ 01.03.-31.03.2013 г.

Анализ за изследване удоволетвореността на клиентите за качеството на административното обслужване в ИАЛ 2014 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите за 2020 г.

ДИРЕКЦИИ