ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЗАЯВИТЕЛИТЕ, ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

При заявяване на административна услуга по разрешаване за употреба/регистрация, промени, подновяване, прехвърляне на права, разширяване на обхвата, изменение на продуктова информация, паралелен внос, годишно поддържане, заличаване, всяко заявление следва да е придружено с отделен платежен документ с точната сума на държавната такса за съответната процедура, изчислена съобразно съответните стойности от Тарифата за таксите, които се събират по ЗЛПХМ.

За ваше улеснение може да използвате калкулатора за изчисляване на таксите на следния линк:

Калкулатор на тарифите за разрешенията за употреба на лекарствени продукти

Платежният документ следва да съдържа следната информация (основание за плащането):

  1. КОД НА ПРОЦЕДУРАТА*
  2. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ, КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО В ДОЗОВА ЕДИНИЦА, ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
  3. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ**

*КОДОВЕТЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ СА КАКТО СЛЕДВА:

0002 (Разрешаване за употреба (РУ)

0005 (Разширяване на обхвата на РУ)

0003 (Разрешаване за употреба на хомеопатичен ЛП)

0004 (Регистрация на хомеопатичен/традиционен растителен ЛП)

0007 (Прехвърляне на права върху РУ)

0008 (Изменение на продуктовата информация на ЛП)

0009 (Подновяване на РУ)

0010 (РУ от паралелен внос на ЛП)

0011 (Заличаване на РУ/Удостоверение за регистрация)

0013 (Годишно поддържане на РУ- посочва се и броя ЛП, за които се внася таксата) ***

*** В случай, че с един платежен документ се заплащат такси за годишно поддържане на повече от един лекарствен продукт, платежният документ трябва да е придружен със списък, съдържащ имената на лекарствените продукти, с количествата на активните вещества в дозова единица и лекарствените форми, и регистрационните номера на   лекарствените продукти

0041 (Подновяване на регистрация на хомеопатичен/традиционен растителен ЛП)

0042 (Промяна тип IA, вкл. групирана промяна тип IA) ****

0043 (Промяна тип IB, вкл. групирана промяна тип IB) ****

0044 (Промяна тип II, вкл. групирана промяна тип II) ****

0045 (Групирани промени от различен тип за един лекарствен продукт)****

**** В случай на плащане за групирани промени платежният документ се придружава от списък, съдържащ имената на лекарствените продукти с количествата на активните вещества в дозова единица и лекарствените форми и регистрационните номера на   лекарствените продукти, за които се заплащат таксите

 * В платежния документ се попълва само КОДА, без да се изписва с думи вида процедура

** Регистрационен номер на лекарствения продукт НЕ СЕ попълва в следните случаи:

  1. При национална процедура за разрешаване за употреба/регистрация;
  2. При международна процедура за разрешаване за употреба/регистрация - вместо регистрационен номер се посочва номера на международната процедура (напр. XX/H/nnnn/01/DC);