ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Среща на БОВЛ и ИАЛ с пациентски организации във връзка с Директива 2011/62/ЕС срещу фалшифицираните лекарства

На 11 декември 2017 г. в гр. София се проведе среща на Българската организация за верификация на лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата с пациентски организации. На срещата бяха представени предприетите действия в изпълнение на Директива 2011/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка и Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба.

1513171815 20171211 101516

1513171815 20171211 104126

Доц. Асена Стоименова, Изпълнителен директор на ИАЛ направи резюме на промените, свързани с въвеждането на мерките за безопасност срещу фалшифицираните лекарства и подчерта важността на прилагането им във връзка с безопасността на пациентите.

Г-жа Илиана Паунова, Изпълнителен директор на БОВЛ представи напредъка на България във връзка с имплементирането и изпълнението на изискванията на Директивата и Регламента срещу фалшифицираните лекарства и предимствата на системата за верификация за пациентите.

На срещата присъстваха представители на пациентски организации, представители на ИАЛ, членове на управителния съвет на БОВЛ и представители на фармацевтичната индустрия в България.

При проведената дискусия представители на пациентските организации предложиха провеждането на широка информационна кампания за населението в края на 2018 г. и изразиха готовност за подкрепа на инициативата.

Срещата се проведе в съответствие с чл. 118б от Директива 2011/62/ЕС.