ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Ограничава се нерегламентираният износ на лекарства - ИАЛ и фармацевтичният бранш обединяват усилия

На 10 март т.г. влезе в сила „Изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина“. От тази дата всички търговци, които искат да извършват експорт на лекарства, включени в Позитивния списък, трябва задължително да подават уведомления до Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/. Целта на мярката е да се намали рискът от недостиг на медикаменти от Позитивния списък на българския пазар.

След въвеждането на мярката ИАЛ инициира и проведе срещи с представители на фармацевтичния бранш в България. В тях участваха: Българска генерична фармацевтична асоциация, Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България, Асоциация на паралелните износители на лекарствени продукти, представители на основните търговци на едро с лекарствени продукти. На срещите бяха обсъдени детайлите на въведената нормативна регулация на износа на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. Участниците заявиха своята готовност да обединят усилията си за ограничаване на незаконния износ на медикаменти.

С цел да улесни максимално работата на бранша, още преди 10 март т.г. ИАЛ изготви и качи на интернет страницата си формуляр за уведомителния режим, който износителите могат да използват. В момента агенцията разработва и специални правила, чрез които да бъде определен редът и начинът на събиране и обработка на информация след постъване на уведомление за експорт на медикаменти. Стремежът е да се осигури максимална прозрачност в действията на държавния орган при вземането на решения за разрешаване или забраняване на износ на даден медикамент.

За да защити пациентите от липса на важни лекарства, преди да вземе решение по подадените уведомления, ИАЛ прави анализ и събира информация за наличните в страната и необходимите за пазара количества от даден медикамент. Информация се получава от Министерство на здравеопазването, НЗОК и съответния вносител.

За първия месец от въвеждането на изискването в ИАЛ са постъпили над 4 000 уведомления. Агенцията се произнася за всеки отделен случай в рамките на 30-дневен срок. До момента Изпълнителна агенция по лекарствата не е отказала износ на нито един медикамент от Позитивния лекарствен списък.

И за напред Изпълнителна агенция по лекарствата ще се стреми да търси баланс между правото на достъп на българските пациенти до лекарствени продукти и правото на свободна търговска инициатива на бизнеса. В тази връзка Агенцията планира масирани проверки по аптеките и на търговците на едро с лекарства. Ще се проследява произходът, наличността и продажбите на най-често изнасяните от страната лекарства. При установяване на нерегламентирани продажби от аптеки, включително и на търговци на едро, ИАЛ ще налага максималните предвидени в законодателството санкции, включително отнемане на разрешения за дейност.