ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Встъпителна пресконференция по проект "Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България"

 

press ruНа 09 септември 2014 г., вторник, в Националния Пресклуб на Българската телеграфна агенция от 11.30 часа се проведе встъпителната пресконференция в рамките на проект „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България“,

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ по приоритетна ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-04, договор № 13-32-28/03.02.2014 г. Бенефициент по проекта е Изпълнителната агенция по лекарствата. Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта): 397 956,60 лв.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на ИАЛ за качествено обслужване на гражданите и фармацевтичния бранш чрез надграждане на съществуващата информационна система в администрацията, като се предоставят седем електронни услуги. В резултат на това ще се съкрати времето както за подаване и обработка на заявления, така и предоставянето на съответната услуга. Ефективното административно обслужване от своя страна ще рефлектира благоприятно върху конкурентноспособността на бизнеса, който значително ще намали времето и ресурсите за поддържане на комуникацията си с администрацията.

Пресконференцията откри и модерира доц. Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарствата. „Електронното управление е достъпно, ефективно и предвидимо. Настоящият проект е в съответствие с Лисабонската стратегия, Декларацията на министрите, отговорни за политиките по електронно правителство на Европейския съюз, приета през 2009 г. в Малмьо и програмата на Европейската комисия „Европа 2020“.“, каза тя. Доц. Стоименова прочете и поздравителен адрес от д-р Мирослав Ненков, Министър на здравеопазването.

Проектът беше представен от ръководителя - г-жа Соня Ангелова, която обърна специално внимание на дейностите и факторите, чрез които ще се гарантира устойчивостта на резултатите от проекта, включително и предоставянето на онлайн административните услуги. В допълнение г-жа Мария Стойнова, координатор на проекта, представи начина, по който новият софтуерен продукт ще подобри работата на служителите на ИАЛ и ще улесни подаването на електронни заявления от страна на бизнеса.

Събитието премина при голям интерес от страна на заинтересованите страни.

Допълнителна информация за целите, резултатите и основните дейности по проекта, може да намерите ТУК.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.