ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Eвропейската агенция по лекарствата (ЕМА) предприема допълнително изясняване на профила на безопасност на ваксините срещу човешки папиломен вирус (HPV)

Този преглед не поставя под съмнение факта, че ползите от HPV ваксините надвишават рисковете

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) започва преразглеждане на ваксините срещу човешки папиломен вирус, за да изясни допълнително някои елементи от профила им на безопасност. До сега тези ваксини са приложени при около 72 милиона души по света, вследствие на което се очаква да бъдат предотвратени много случаи на цервикален рак (рак на маточната шийка) и други видове рак и заболявания, причинени от човешки папиломен вирус.

Ракът на шийката на матката е четвъртият по честота рак, който причинява смърт при жените по света. Има десетки хиляди смъртни случаи годишно в Европа, независимо от съществуващите програми за ранно диагностициране (откриване). Този преглед не поставя под съмнение факта, че ползите от HPV ваксините надвишават рисковете.

Оригиналното изявление на английски език, както и други документи относно това преразглеждане, може да намерите в уеб-сайта на ЕМА на следния хиперлинк:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/07/news_detail_002363.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Повече информация:

За медицински специалисти:

За пациенти и граждани: