ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Imbruvica (ибрутиниб): Нови мерки за свеждане на риска до минимум, включително препоръки за изменение на дозата, поради повишен риск от сериозни сърдечни събития

Уважаеми Медицински специалисти,

Janssen-Cilag International NV, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), биха искали да Ви уведомят за следното:

Резюме

 • Ибрутиниб повишава риска от фатални и сериозни сърдечни аритмии и сърдечна недостатъчност.
 • Пациентите в напреднала възраст, с функционален статус ≥2 по Източната кооперативна онкологична група (ECOG) или със съпътстващи сърдечни заболявания може да бъдат изложени на по-голям риск от сърдечни събития, включително внезапни фатални сърдечни събития.
 • Преди започване на лечение с ибрутиниб трябва да се направи клинична оценка на сърдечната анамнеза и функция.
 • При пациенти с рискови фактори за сърдечни събития ползите и рисковете трябва да бъдат оценени преди започване на лечение с Imbruvica; може да се обмисли алтернативно лечение.
 • Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани по време на лечението за признаци на влошаване на сърдечната функция и ако такава настъпи, да бъдат съответно лекувани.
 • Ибрутиниб трябва да бъде спрян при всяка нова поява или влошаване на сърдечна недостатъчност от степен 2 или сърдечни аритмии от степен 3 (според Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE)). Лечението може да бъде възобновено съгласно новите препоръки за изменение на дозата (подробности са предоставени по-долу).

Основание на съображението за безопасност

Ibrutinib е показан:

 • като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращ или рефрактерен мантелноклетъчен лимфом (mantle cell lymphoma, MCL).
 • като монотерапия или в комбинация с ритуксимаб, обинутузумаб или венетоклакс за лечение на възрастни пациенти с нелекувана досега хронична лимфоцитна левкемия (chronic lymphocytic leukaemia, CLL).
 • като монотерапия или в комбинация с бендамустин и ритуксимаб (BR) за лечение на възрастни пациенти с CLL, които са получили поне една предшестваща терапия.
 • като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с макроглобулинемия на Waldenström (Waldenström’s macroglobulinaemia, WM), които са получили поне една предшестваща терапия или като първа линия при пациенти, които са неподходящи за химио-имунотерапия. IMBRUVICA в комбинация с ритуксимаб е показан за лечение на възрастни пациенти с WM.

Оценката на данните от рандомизираните клинични изпитвания (РКИ) на ибрутиниб показва почти 5 пъти по-висока некоригирана честота на внезапна сърдечна смърт, внезапна смърт или сърдечна смърт в рамото с ибрутиниб (11 случая; 0,48%) в сравнение с контролното рамо (2 случая; 0,10%). При коригиране за експозиция е наблюдавано 2-кратно увеличение на честотата (EAIR, изразена като брой участници със събития, разделен на пациенто-месеците в риск) на събитията внезапна сърдечна смърт, внезапна смърт и сърдечна смърт в рамото с ибрутиниб (0,0002) спрямо контролното рамо (0,0001).

Въз основа на оценката на наличните данни за кардиотоксичност на ибрутиниб, в продуктовата информация са въведени допълнителни мерки за минимизиране на сърдечния риск. Пациентите в напреднала възраст, с функционален статус ≥2 по Източната кооперативна онкологична група (ECOG) или със съпътстващи сърдечни заболявания може да бъдат изложени на по-голям риск от събития, включително внезапни фатални сърдечни събития.

Преди започване на лечение с Imbruvica трябва да се направи подходяща клинична оценка на сърдечната анамнеза и функция. Пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани по време на лечението за признаци на клинично влошаване на сърдечната функция и ако такава настъпи, да бъдат съответно лекувани. Обмислете допълнителна оценка (напр. ЕКГ, ехокардиограма), както е показано при пациенти, за които има сърдечно-съдови опасения.

При пациенти със съответни рискови фактори за сърдечни събития, внимателно преценете съотношението полза/риск преди започване на лечение с Imbruvica; може да се обмисли алтернативно лечение.

Раздел 4.4 от Кратката характеристика на продукта (КХП) е съответно актуализиран и сърдечният арест е добавен като НЛР в точка 4.8 от КХП – вижте Кратката характеристика на продукта (КХП).

В допълнение, притежателят на разерешението за употреба разгледа клиничните данни за пациенти, получили сърдечни събития степен 3+, и оцени наличието на повторна проява на токсичност при пациенти с намаленa доза на IMBRUVICA в сравнение с пациенти без намаленa доза вследствие на тези токсичности. Анализите показват по-ниска честота на рецидив на сърдечните събития при пациентите с намаление на дозата на IMBRUVICA в сравнение с тези без намаление на дозата.

Въз основа на това, раздел 4.2 от КХП в ЕС, е в процес на актуализиранe с нови препоръки, както следва:

Лечението с Imbruvica трябва да се преустанови при всяка новопоявила се или влошаваща се сърдечна недостатъчност степен 2 или сърдечни аритмии степен 3. След като симптомите на токсичност намалеят до степен 1 или до изходно ниво (възстановяване), подновете терапията с Imbruvica с препоръчителната доза, посочена в таблицата по-долу:

Събития

Поява на токсичност

Коригиране на дозата след възстановяване при MCL

Коригиране на дозата след възстановяване при CLL/WM

Сърдечна недостатъчност степен 2

Първа

Възобновяване с 420 mg дневно

Възобновяване с 280 mg дневно

Втора

Възобновяване с 280 mg дневно

Възобновяване със 140 mg дневно

Трета

Преустановяване приема на IMBRUVICA

Сърдечни аритмии степен 3‍

Първа

Възобновяване с 420 mg дневно

Възобновяване с 280 mg дневно

Втора

Преустановяване приема на IMBRUVICA

Сърдечна недостатъчност

степен 3 или 4

Сърдечни аритмии степен 4

Първа

Преустановяване приема на IMBRUVICA


Преди възобновяване на лечението оценете съотношението полза-риск.


Препоръчваните корекции на дозата при извънсърдечни събития (нехематологична токсичност степен ≥ 3, неутропения степен ≥3 с инфекция или повишена температура, или хематологична токсичност степен 4) остават в голяма степен непроменени с добавяне само на следната бележка под линия в таблицата: “Когато възобновявате лечението, започнете със същата или по-ниска доза въз основа на оценката на съотношението полза-риск. При повторна поява на токсичността, намалете дневната доза със 140 mg.”


Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Притежател на разрешението за употреба/Представител на ПРУ

Джонсън & Джонсън България ЕООД

Бизнес Парк София, Младост 4, сграда 4, ет. 1

гр. София 1766, България

тел.: +359 2 48 99 400, факс: +359 2 48 99 411

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. „Дамян Груев“ № 8,

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

 • тел.: +359 2 8903417
 • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

или

Данни за контакт с представител на ПРУ

Джонсън & Джонсън България ЕООД

Бизнес Парк София, Младост 4, сграда 4, ет. 1

гр. София 1766, България

тел.: +359 2 48 99 400

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакт: Ваня Дончева, местно лице по лекарствена безопасност

С уважение,

Д-р Боряна Илиева,

Медицински директор

Джонсън & Джонсън България ЕООД