ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Caprelsa® (вандетаниб): Ограничение на показаниe

Уважаеми медицински специалисти,

Sanofi, съгласувано с Европейската агенция по лекарствата и Изпълнителната агенция по лекарствата, бихме искали да Ви информираме за следното:

Обобщение

  • Вандетаниб не трябва да се прилага при пациенти, при които статусът на пренаредена при трансфекция (RET) мутация не е известен или е отрицателен.
  • Ограничението на показанието се основава на данните от рандомизираното проучване D4500C00058 и наблюдателното проучване OBS14778, които показват недостатъчна активност на вандетаниб при пациенти без установени RET мутации.
  • Преди започване на лечение с вандетаниб наличието на RET мутация трябва да се определи чрез валидиран тест.
  • При пациенти, които в момента се лекуват и при които статусът по RET остава неизвестен или е отрицателен, на медицинските специалисти се препоръчва да преустановят лечението, като вземат предвид преценката си за клиничния отговор на пациентите и най-доброто налично лечение.

Основна информация

През 2012 г. е издадено разрешение за употреба под условие (CMA) на вандетаниб за лечение на агресивен и симптоматичен медуларен карцином на щитовидната жлеза (МКЩЖ) при пациенти с нерезектабилно локално напреднало или метастатично заболяване. Показанието се основава на рандомизираното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване D4200C00058 (наричано Проучване 58) [1].

В проучване 58 RET-мутационният статус е изследван чрез тест, базиран на полимеразната верижна реакция (PCR) – Амплифициране на рефракторната мутационна система (Amplification Refractory Mutation System, ARMS) за мутация M918T, както и чрез директно секвениране на ДНК за мутации в екзони 10, 11, 13, 14, 15 и 16 (локус на мутацията M918T) при всички пациенти със спорадичен карцином, от които има налична ДНК (297/298). RET-мутационният статус е положителен при 187 пациенти (56,5 %), неизвестен при 138 (41,1 %) и отрицателен при 8 пациенти (2,4 %), включително 2 пациенти в групата на вандетаниб. Поради много ограничения брой пациенти без мутация по RET не може да се оцени връзката между статуса на мутация по RET и клиничния изход. По време на CMA в раздел 4.1 на КХП е добавена следната информация: „Пациенти, при които не е известно наличието на пренаредена при трансфекция (RET) мутация, или които са отрицателни за RET, преди вземане на индивидуализирано решение за лечение, трябва да се отчете, че ползата може да е по-малка."

За да се характеризира по-добре съотношението полза/риск при пациенти с отрицателна RET мутация, Sanofi провежда проучване D4200C00104 (OBS14778), наблюдателно проучване, оценяващо вандетаниб при пациенти отрицателни и положителни по RET мутация със симптоматичен, агресивен, спорадичен, нерезектабилен и локално напреднал/метастатичен МТС, и пристъпва към повторен анализ на RET статуса в проучване 58, като използва най-новите разработени методики.

Повторен анализ на състоянието на RET в проучване 58

Повторен анализ е извършен на пробите на 79 пациенти, които преди това са били категоризирани като "неизвестни" по RET мутации. Повторният анализ е извършен с персонализиран тест Taqman за определяне на генотипа на мутацията RET M918T, а при наличието на подходящ материал, е направено секвениране с помощта на технологията Illumina за разкриване на други мутации по RET. От 79-те пациенти с неизвестен статус на мутацията на RET при 69 от тях е имало достатъчно тъканна проба, за да се направи повторен анализ. Повечето от тези пациенти са прекласифицирани отново като RET мутанти (52/69), докато при 17/69 пациенти не е открита мутация по RET. Пациентите, прекласифицирани като RET мутанти, са обединени с пациентите, първоначално идентифицирани като RET мутанти, което води до общ брой от 239 RET мутанти (172 пациенти, лекувани с вандетаниб и 67 пациенти, лекувани с плацебо). От 17-те пациенти с отрицателна RET мутация 11 са лекувани с вандетаниб, а 6 - с плацебо. При използване на сляп централен преглед на изображенията, общата честота на отговор (ORR) е 51,7% в групата с вандетаниб в сравнение с 14,9% в групата с плацебо при пациентите с RET мутация. На втората година 55,7% от пациентите с RET мутации, лекувани с вандетаниб, нямат прогресия на заболяването спрямо 14,9% от пациентите с RET мутации, лекувани с плацебо. При пациентите с отрицателна RET мутация ORR е 18,2% в групата с вандетаниб (отговор при 2 от 11 пациенти) и 0% в групата с плацебо (отговор при 0 от 6 пациенти). Двамата пациенти негативни по RET мутация с отговор към вандетаниб са били носители на RAS мутация. На втората година 90% от пациентите с отрицателна RET мутация, лекувани с вандетаниб, нямат прогресия на заболяването в сравнение с 50% от пациентите с отрицателна RET мутация, лекувани с плацебо [2].

Анализ на състоянието на RET в проучване OBS14778

В проучването OBS14778 данните от 47 пациенти, лекувани с вандетаниб от проучване 58, при които е анализиран отново RET статусът, са обединени с 50 проспективно и ретроспективно регистрирани пациенти със симптоматичен, агресивен, спорадичен, нерезектабилен, локално напреднал/метастатичен МКЩЖ. Общо 97 пациенти са били скринирани и 79 са подлежали на оценка за ефикасността, от които 58 са били с положителна RET мутация и 21 - с отрицателна RET мутация. ORR е 5,0 % при пациентите с отрицателна RET мутация и 41,8 % при пациентите с положителна RET мутация. При използване на сляп централен преглед за RET отрицателните пациенти, включени в Проучване 58, ORR е 9,5%.

С оглед на горепосочените данни активността на вандетаниб се счита за недостатъчна, за да надхвърли рисковете, свързани с лечението с вандетаниб при пациенти с отрицателна RET мутация.

Вследствие на това показанията на вандетаниб (включени в раздел 4.1 от КХП) се ограничават до пациенти с RET мутации и ще изглеждат по следния начин:

"Caprelsa е показан за лечение на пациенти с агресивен и симптоматичен, с пренаредена при трансфекция (RET) мутация нерезектабилен локално авансирал или метастатичен медуларен карцином на щитовидната жлеза (МКЩЖ).

Caprelsa e показан при възрастни, деца и юноши на 5 и повече години."

Призив за съобщаване на нежелани лекарствени реакции:

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Представител на ПРУ

Суикс Биофарма ЕООД

Бул. Ситняково 48, Сердика Център, ет.10

Тел.: +359 2 49 42 480

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8

1303, гр. София

Р. България

тел.: +359 2 8903 417

факс: +359 2 8903 434

имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата:

  • тел.: +359 2 8903417
  • e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Онлайн: yellow form Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти


Референции:

[1] Wells SA, Robinson BG, Gagel RF, Dralle H, Fagin JA, Santoro M et al. Vandetanib in patients with locally advanced or metastatic medullary thyroid cancer: A randomized, double-blind phase III Trial. J Clin Oncol 2011; 30 (2):134-141.

[2] CAPRELSA EMA Кратка характеристика на продукта (раздел 5.1 - таблица 4) – налична на следния линк:

Union Register of medicinal products for human use. Product information: Caprelsa