ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Обществена поръчка по реда на Глава 8а от ЗОП (публична покана) с предмет „Избор на изпълнител за провеждане на обучения по ключови компетентности: Обособена позиция 1: Провеждане на обучения по ключови компетентности „Работа в екип и екипна ефективност”