ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания”

В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

- Първо място: Кристина Дедикова    

- Второ място: Иван Тодоров         


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 • Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Кристина Цветанова Дедикова – вх. № ЧР-0142/18.10.2022 г.

2. Иван Кристалинов Тодоров – вх. № ЧР-0143/18.10.2022 г.

3. Емануела Иванова Иванова - вх. № ЧР-0144/20.10.2022 г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 09.11.2022г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на практическия изпит.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

1. Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

2. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата

3. Наредба №31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика

4. Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО

5. Наредба № Н-1 от 25 Май 2022 г. за условията и реда за подаване на данни и информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО.

Интервюто с издържалите практическия изпит. кандидати, ще се проведе на 09.11.2022 г. от 14:00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Председател:  В. Илиев– началник на отдел КИ, дирекция ПЛБКИ    /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане  на конкурсната процедура е:

1. Практически изпит

2. Интервю

Първи етап – практически изпит:

Целта на практическия изпит е да се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността, както и владеенето на английски език.

1. Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

2. Времето за провеждане на практическия изпит е 60 минути.

3. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

4. Коефициент, с който  ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на практическия изпит – „4“

Втори етап – интервю:

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

Аналитична компетентност

Ориентация към резултати

Работа в екип

Комуникативна компетентност

Фокус към клиента (вътрешен/външен)

Професионална компетентност

Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 15 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - „5“.

IV. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

27.10.2022

 


О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- Професионален опит – 3 години /IV младши ранг;

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите

- Придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление:  Фармация, Медицина

- Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит;
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

 • Извършване на оценка на подадената документация за проект на клинично изпитване или промени в хода на одобрени клинични изпитвания с лекарствени продукти
 • Поддържане на бази данни за процедурите по клиничните изпитвания на лекарствени продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 740 лв.

Размер на основната заплата за първа степен - от 740 лв. до 1950 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.