ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Неинтервенционални проучвания“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания" – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Неинтервенционални проучвания“ на дирекция "Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания"

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс за длъжност младши експерт в отдел “Неинтервенционални проучвания“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания" следните кандидати:

1. Анна Радославова Симеонова – вх. № ЧР-0166/16.11.2022 г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 13.12.2022 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата - гр. София, ул. „Дамян Груев“ №8, за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на практическия изпит.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

1.         Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина обн., ДВ, бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г. и последващи изменения

2.         НАРЕДБА № 8 от 31 март 2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България, издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ. Бр. 28 от 6 Април 2021 г.

3.         Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP) Module VIII – Post-authorisation safety studies (Rev 3), точка VIII.B. – Structures and processes публикувано на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата:

https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-good-pharmacovigilance-practices-gvp-module-viii-post-authorisation-safety-studies-rev-3_en.pdf

Интервюто с издържалите практическия изпит кандидати, ще се проведе на 13.12.2022 г. от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Председател: - Р. Кулаксъзова-Жекова - директор на дирекция ЛИНП   /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане  на конкурсната процедура е:

1. Практически изпит

2. Интервю

Първи етап – практически изпит:

Целта на практическия изпит е да се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността. По този начин се преценява и владеенето на английски език от кандидатите.

1. Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

2. Времето за провеждане на практическия изпит  е 120 минути.

3. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

4. Коефициент, с който  ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на практическия изпит – „5“

Втори етап – интервю:

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 10 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - „5“.

III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

 


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А :

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Неинтервенционални проучвания“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания" – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен - “професионален бакалавър”;

- Професионален опит – не се изисква / V младши ранг.

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Медицина, Фармация, Биология, Молекулярна биология, Стоматология;

- Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение №3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (ако притежават такива);
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 14-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Участва в оценката на документацията за разрешаване и съществена промяна на неинтервенционални проучвания; участва по компетентност в изготвянето на анализи на лекарствената употреба и актуализирана информация за медицинската общественост по въпросите на рационалната лекарствена употреба.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 710 лв.

Размер на основната заплата за първа степен от 710 лв. до 1600 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена  в рамките на минималния и максималния  размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.