ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Неинтервенционални проучвания“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания" – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А :

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел “Неинтервенционални проучвания“, дирекция „Лекарствена информация и неинтервенционални проучвания" – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен - “професионален бакалавър”;

- Професионален опит – не се изисква / V младши ранг.

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: Медицина, Фармация, Биология, Молекулярна биология, Стоматология;

- Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение №3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл.);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл.;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (ако притежават такива);
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 14-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Участва в оценката на документацията за разрешаване и съществена промяна на неинтервенционални проучвания; участва по компетентност в изготвянето на анализи на лекарствената употреба и актуализирана информация за медицинската общественост по въпросите на рационалната лекарствена употреба.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 710 лв.

Размер на основната заплата за първа степен от 710 лв. до 1600 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена  в рамките на минималния и максималния  размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.