ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността главен инспектор в отдел „Kонтрол и инспекции на търговията” на дирекция „Надзор на пазара и инспекции” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността главен инспектор в отдел „Kонтрол и инспекции на търговията” на дирекция „Надзор на пазара и инспекции” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

  • минимални:

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- Професионален опит – 3 години /IV младши ранг;

  • специфични: няма
  • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите: Придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление: Фармация, Биология, Биотехнологии, Биологически науки, Технически науки, Химия, Химически науки, Икономика

Начин на провеждане на конкурса:

  • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
  • интервю

Необходими документи:

  • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;
  • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Осъществяване на контрол върху дейността на търговци на едро и на дребно с лекарствени продукти, на посредниците в областта на лекарствените продукти, с цел спазване на изискванията на ЗЛПХМ и подзаконовата нормативна уредба.                                                                 

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 740 лв.

Размер на основната заплата за първа степен - от 740 лв. до 1950 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.