ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация” на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти"

В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

- Първо място: Гергана Георгиева

 

 

 

 

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Гергана Пламенова Георгиева – вх. № ЧР-0038/19.04.2023 г.

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност (тест)  на 10.05.2023 г. от 09:30 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждането на теста. 

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

 • Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
 • Закон за държавния служител
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина

Интервюто ще се проведе на 10.05.2023 г. от 11:30 часа в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Председател:  Л. Тодорова – директор на дирекция РУЛП    /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане  на конкурсната процедура е:

1.Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2. Интервю

Първи етап – решаване на тест:

 

Целта на теста е да бъдат проверени знанията и уменията на всеки кандидат да се справя със задачи, които са свързани със задълженията на съответната длъжност.

1. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, които съдържат 20 затворени въпроса с един възможен верен отговор. Всеки въпрос носи по една точка при верен отговор. Липсата на отговор не носи точки. Минималните точки, при които тестът ще се счита за успешно издържан са 15 точки (или 15 верни отговора), което е равно на оценка 4.00. За всеки следващ верен отговор оценката се образува, както следва: 

Точки      Оценка

20             5.00

19             4.80

18             4.60

17             4.40

16             4.20

15             4.00

Максималният резултат от решаването на теста е 5.00.

2. Времето за решаването на теста  е 40 минути.

3. След обявяване на началото кандидатът изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

4. Кандидатът отбелязва буквата на верния отговор като я зачертава със знака „Х”. Няма право да поправя, дописва или изтрива вече избран отговор, както и да отбелязва повече от един верен отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.

5. До участие в интервюто се допуска кандидат, чиято оценка е минимум 4.00. Кандидатът се уведомява чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

6. Отговорите на въпросите от теста се проверяват от членовете на комисията.

7. Коефициент, с който  ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на теста - „4“.

Втори етап – интервю:

 

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на кандидата, по следните компетентности:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто е до 15 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на кандидата като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на кандидата е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидата при провеждане на интервюто - „4“.

III. Окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидат получил резултат под 4.00 на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.

26.04.2023 г.

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността младши експерт в отдел „Оценка на качеството, предклинична и клинична документация“ на дирекция „Разрешения за употреба на лекарствени продукти" – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

 

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър;

- Професионален опит – не се изисква / V младши ранг;

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
 • Придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление: Медицина, Фармация, Химия, Биология, Биотехнологии.
 • Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг (ако притежават такива)
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

 

Описание на длъжността:

Подпомага дейността по осигуряване законосъобразното, правилното и в срок протичане на процедурата по оценка на документацията по разрешаване за употреба на лекарствени продукти по национални и международни (взаимно признаване и децентрализирани) процедури; оценка на документацията по подновяване на разрешаване за употреба на лекарствени продукти по национални и международни (взаимно признаване и децентрализирани) процедури; по промяна на разрешаване за употреба на лекарствени продукти по национални и международни (взаимно признаване и децентрализирани) процедури; оценка на документацията по разрешаване на паралелен внос и промяна на разрешението за паралелен внос.

 

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 780 лв.

Размер на основната заплата за първа степен - от 780 лв. до 1600 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.