ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания”

В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

- Първо място: Румяна Батова

- Второ място: Лилия Савова- Ангелова


Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 • Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Румяна Иванова Батова – вх. № ЧР-0096/05.07.2023 г.

2. Лилия Пламенова Савова- Ангелова – вх. № ЧР-0097/06.07.2023 г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 07.08.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на практическия изпит.

 • Не се допускат до конкурс следните кандидати:
 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1.

Детелина Драгомирова Дончева -  вх. № ЧР-0100/12.07.2023 г.

·         Кандидатът не е представил трудова/служебна книжка, а представените документи (част от трудов договор и осигурителна справка) не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за професионален опит, предвидени за заемане на длъжността

Препоръчителна литература:

-  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

-  Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата

-  Наредба №31 за определяне на правилата за Добра клинична практика

-  Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО (Регламент  (ЕС) № 536/2014)

-   Наредба № Н-1 от 25 Май 2022 г. за условията и реда за подаване на данни и информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО.

Интервюто с издържалите практическият изпит, кандидати ще се проведе на 07.08.2023 г. от 14.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Председател: - В. Илиев – началник на отдел КИ, дирекция ПЛБКИ  /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане  на конкурсната процедура е:

1. Практически изпит

2. Интервю

Първи етап – практически изпит:

Целта на практическия изпит е да се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността, както и владеенето на английски език.

1. Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

2. Времето за провеждане на практическия изпит е 60 минути.

3. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

4. Коефициент, с който  ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на практическия изпит – „4“

Втори етап – интервю:

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 15 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - „5“.

III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността главен експерт в отдел "Клинични изпитвания" на дирекция “Проследяване на лекарствената безопасност и клинични изпитвания” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- Професионален опит – 3 години /IV младши ранг;

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление:              - Медицина, Фармация.

- Владеене на английски език.

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит;
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

 • Извършване на оценка на подадената документация за проект на клинично изпитване или промени в хода на одобрени клинични изпитвания с лекарствени продукти
 • Поддържане на бази данни за процедурите по клиничните изпитвания на лекарствени продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 780 лв.

Размер на основната заплата за първа степен - от 780 лв. до 1950 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.