ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Конкурс за длъжността главен инспектор в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция “Надзор на пазара и инспекции” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

Списък на класираните кандидати от първо до трето място от проведения конкурс за длъжността „главен инспектор“ в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция “Надзор на пазара и инспекции”

В изпълнение на чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия извърши следното класиране:

- Първо място: Ясмина Воденичарска

 

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен инспектор в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция “Надзор на пазара и инспекции” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение

I. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 • Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Иван Стефанов Василев - вх. № ЧР-0106/19.07.2023 г.

2. Ясмина Слободанова Воденичарска - вх. № ЧР-0107/19.07.2023 г.

3. Весела Любенова Цветкова - вх. № ЧР-0110/27.07.2023 г.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на 28.08.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата за провеждане на практически изпит.

Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждането на практическия изпит.

 • Не се допускат до конкурс следните кандидати: НЯМА

Препоръчителна литература:

 • Закон за държавния служител
 • Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
 • Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 • Наредба № 15 от 17 април 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и активни вещества
 • Eвропейско Ръководство по Добра Производствена Практика

Интервюто с издържалите практическият изпит, кандидати ще се проведе на 28.08.2023 г. от 15.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Председател: - А. Йорданова – началник на отдел РКП, дирекция НПИ  /П/

II. Система за определяне на резултатите на участниците в конкурсната процедура

В съответствие с обявлението на Изпълнителна агенция по лекарствата начинът за провеждане  на конкурсната процедура е:

1. Практически изпит

2. Интервю

Първи етап – практически изпит:

Целта на практическия изпит е да се преценяват уменията за справяне с конкретни задачи, които са свързани с изпълнението на длъжността.

1. Конкурсната комисия поставя една и съща писмена задача на кандидатите, като практическите умения на всеки кандидат при изпълнението на задачата се оценяват най-малко от двама от членовете на комисията по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.

2. Времето за провеждане на практическия изпит е 120 минути.

3. До участие в интервюто се допускат кандидати, чийто резултат от практическия изпит е най-малко 4.00. Те се уведомяват чрез електронна поща за датата, мястото и часа на провеждането му.

4. Коефициент, с който  ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на практическия изпит – „4“

Втори етап – интервю:

Целта на интервюто е да се прецени в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

1. За провеждането на интервюто комисията формулира въпроси, които се задават на всички кандидати, по следните компетентности:

 • Аналитична компетентност
 • Ориентация към резултати
 • Работа в екип
 • Комуникативна компетентност
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен)
 • Професионална компетентност
 • Дигитална компетентност

2. Времето за провеждане на интервюто с всеки кандидат е до 15 минути.

3. Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - за експертните длъжности.

4. Всеки член на конкурсната комисия определя резултата на съответния кандидат като изчислява средноаритметична величина от оценките на отделните критерии.

5. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия.

6. Минималния резултат, при който кандидата ще се счита за успешно издържал интервюто е 4.00.

7. Коефициент, с който ще се умножава резултатът на кандидатите при провеждане на интервюто - „5“.

III. Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса от практическия изпит и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Кандидатите получили резултат под 4.00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

03.08.2023 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

О Б Я В Я В А:

Конкурс за длъжността главен инспектор в отдел "Разрешаване и контрол на производството" на дирекция “Надзор на пазара и инспекции” – 1 щатна бройка по служебно правоотношение.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • минимални:

- Образователно-квалификационна степен – бакалавър;

- Професионален опит – 3 години /IV младши ранг;

 • специфични: няма
 • допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

- Придобита образователно-квалификационна степен от професионално направление: Медицина, Фармация, Химия, Биология, Биотехнологии, Микробиология, Химични технологии

- Владеене на английски език.

- Най-малко две години практически опит във фармацевтичното производство и/или в извършването на качествен и количествен анализ на лекарствените продукти и активни вещества.

Начин на провеждане на конкурса:

 • практически изпит;
 • интервю

Необходими документи:

 • Заявление за участие в конкурс /Приложение № 3 към Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл)/;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит и/или придобития ранг;
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на владеене на английски език (ако притежават такива);
 • Автобиография/ CV;

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Кандидатите да представят посочените документи в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в ИАЛ – гр. София, ул. “Дамян Груев” №8, стая №103, между 09.00 часа и 17.30 часа, лично или чрез пълномощник.

Документите може да се подадат и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.

Когато кандидатът е отбелязал в заявлението, че е преминал срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, същият се ползва с предимство при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура, съгласно чл. 14, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители.

Описание на длъжността:

Осъществяване на контролни функции върху дейността на производителите и вносителите на лекарствени продукти и активни вещества, и на производителите и вносителите на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване в  съответствие с изискванията на ЗЛПХМ, подзаконовите нормативни актове, с принципите и изискванията на Добрата производствена практика на лекарствени продукти и активни вещества и с ръководства, приети от Европейската комисия.

Минимален размер на основната заплата за длъжността – 780 лв.

Размер на основната заплата за първа степен - от 780 лв. до 1950 лв. При назначаване индивидуалната основна месечна заплата ще бъде определена в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен за длъжността съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите на служителите на Изпълнителна агенция по лекарствата.

Copyright © 2016 Bulgarian Drug Agency.
All Rights Reserved.