ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0284/12.05.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-2156/03.02.2021 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Асен Христофоров“ № 6, бл. 1107, вх. А, издадено на „ЕМ БИ ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Емилияна Веселинова Билюкова - Цацарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0272/03.05.2023 г. прекратявам Разрешение № 1476/30.03.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 18, издадено на ЕТ „БОРЯНА-БОРЯНА АТАНАСОВА“ и с ръководител маг.-фарм. Боряна Костадинова Атанасова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0257/18.04.2023 г. отнемам Разрешение № 1846/16.07.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Горна Малина, Здравен дом, издадено на „ФАРМКОМЕРС - ГМ“ ЕООД, ЕИК: 122013649, със седалище и адрес на управление: с. Горна Малина 2131, община Горна Малина, област София и с ръководител помощник-фармацевт Стефка Стефанова Кръстанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА–0250/12.04.2023 г. прекратявам Разрешение № АП-932-1/16.08.2022 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Софроний Врачански“ № 113-115, издадено на „АПТЕКА ЕРУДИТА“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Александар Митов, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0249/11.04.2023 г. отнемам Разрешение № 2251 /16.11.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Петрич, ул. ,,Рокфелер“ № 59, издадено на ЕТ,,ДИМИТЪР РУТЕВ’' , с ЕИК: 101652241,  с ръководител магистър-фармацевт  Нина Стоянова Чаракчиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0248/11.04.2023 г. отнемам Разрешение № 3303 /06.07.2010г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Петрич, ул. ,,Битоля“ № 40, издадено на ЕТ,,КАЯ-ЗЛАТКА КУБОВА’' , с ЕИК: 101078686,  с ръководител магистър-фармацевт  Златка Асенова Кубова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА–0239/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т-EU-S-101/30.9.2013 г., издадено на „ПИСАРОВ” ООД, с ЕИК 123689534, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, район „Изгрев“, ж. к. „ДИАНАБАД“, бл. 5-В, ет. 1, ап. Б („ПИСАРОВ“ ЕООД, считано от 08.04.2016 г., с променени седалище и адрес на управление, считано от 07.05.2015 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1172, район „Изгрев“, ж. к. „Дианабад“, бл.5Б, вх. А,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0238/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти № IV-Р-Т 442/28.5.2012 г., издадено на ,,БУЛФАРМА ТРЕЙДИНГ“ ООД, с ЕИК 201747473, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, район „Красно село“ 1612, ж.к. „Лагера“, бл. 38, вх. А, ет. 8, ап. 32 и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1151, район „Панчарево“, ул. „Лозенски път“ № 4 А, Логистичен център „Лозен“, като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0237/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т 179/11.6.2008г., издадено на „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, с ЕИК: 200054683, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1404, район „Триадица“, ж. к. „БОКАР“, бл. 21, ет. 1 (с променени седалище и адрес на управление, считано от 24.11.2011 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1618, район „Красно село“, ул. „Коломан“ №1, спортен комплекс „Славия“,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Със заповед № ЗОА–0236/06.04.2023 г. отнемам Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти IV-Р-Т - EU - 188/16.2.2016 г., издадено на ,,ФАРМ ЕВРО ТРЕЙД“ ООД, с ЕИК 203786418, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, р-н „Витоша“, бул. “Цар Борис ІІІ“ № 168, ет. 4, ап. офис 41 („ФАРМ ЕВРО ТРЕЙД“ ЕООД, считано от 15.05.2020 г., с променени седалище и адрес на управление, считано от 28.05.2021 г.) и адрес на помещението за съхранение на лекарствени продукти: гр. София 1138, район „Младост“, ж.к. „Горубляне“ , ул. „Самоковско шосе“  № 2,  като същото се заличава от Регистъра по чл. 205, ал. 1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.

Страница 1 от 93