ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕС ЕЙ ДЖИ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0293/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1602/11.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур“, ул. „Батак“ № 48, издадено на “ЕС ЕЙ ДЖИ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Златка Василева Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.