ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КВАНТУМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0581/10.09.2018 г. e отнето Разрешение № 1599/15.05.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 23 издадено на „КВАНТУМ“ ЕООД, ЕИК 148069167, с ръководител магистър-фармацевт Павлина Стойкова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс. Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg.