ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АПТЕКА БОНИ“ ООД

Със заповед № ЗОА-0409/10.06.2019 г е прекратено Разрешение № 3555-1/17.12.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Търговска“ № 36, издадено на „Аптека Бони” ООД, с ЕИК: 112662500 и с ръководител маг.-фарм. Богдана Михаилова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg