ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАКОНСУЛТ ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-0423/14.06.2019 г. e прекратено Разрешение № 2671/22.02.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа“ №2, ДКЦ - 2, издадено на „ФАРМАКОНСУЛТ ” ЕООД, ЕИК 119669305 и с ръководител маг.-фарм. Мая Ненова Стоянова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg