ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФАРМАМЕД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0894.10.2019 г. e прекратено Разрешение № 1177/02.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, бул. „Митрополит Андрей“ № 1, аптека „Фармамед“, издадено на „ФАРМАМЕД“ ЕООД, с ЕИК 125567850 и с ръководител магистър-фармацевт Иванка Енчева Симеонова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.  

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg