ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” ЕООД

Със заповед № ЗОА-1052/18.12.2019 г. e прекратено Прекратявам Разрешение № 3763 - 1/01.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Красно село“, ул. „Св. Георги Софийски“ № 26, издадено на РАЙНА МАДЖАРОВА - СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” ЕООД с ръководител маг. - фарм. Юлия Петрова Рафаилова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg