ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО "ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА - ДЕСИ"

Със заповед № ЗОА-0111/12.02.2020 г. e прекратено Разрешение № 3340/12.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Скобелево, общ. Димитровград, ул. „Стефан Караджа“ № 1, издадено на ЕТ "ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА - ДЕСИ", и с ръководител магистър-фармацевт Добринка Иванова Георгиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg