ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА-0194/10.03.2020 г. e прекратено Разрешение № 1611/15.05.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, к-с „Славейков“, бл. 10, издадено на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Станка Дикова Дикова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg