ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ «АНХИАЛО-РУМЕН БЕЛЕВ»

Със заповед № ЗОА-0219/23.03.2020 г. e отнето Разрешение № АП-726-2/22.12.2015 г., за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Банско, ул. „Пирин“ № 89, издадено на ЕТ «АНХИАЛО-РУМЕН БЕЛЕВ», с ЕИК: 201902678 и с ръководител магистър - фармацевт Аристид Стаматов Багарчев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg