ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МАЯ 2020“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0404/13.07.2023г. отнемам Разрешение № 4143/18.07.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Хасково, п. к. 6300, община Хасково, област Хасково, ул. „22-ри септември“ № 12, издадено на  „МАЯ 2020“ ЕООД, с ЕИК: 201356001, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, п. к. 6300, община Хасково, област Хасково, ул. „Ген. Радецки“ № 14, ет. 4, ап. 10 и с ръководител маг.-фарм. Мая Стефанова Пеева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg