ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ "РУСИНА ДОНЧЕВА - 91"

Със заповед № ЗОА–0495/30.08.2023г. отнемам Разрешение 1241/09.02.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Бяла, община Сливен, област Сливен, ул. „Чумерна“ № 42, издадено на ЕТ "РУСИНА ДОНЧЕВА - 91", с ЕИК: 119112416, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, п. к. 8800, община Сливен, област Сливен, ул. „Щросмайер“ № 4, вх. А, ет. 1, ап. 1 и с ръководител пом.- фарм. Русина Стоянова Дончева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg