ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0093/12.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 2483/18.12.2009 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Пловдив ж.к. Тракия, ДКЦ – 5, фоайе, издадено на „СОЦИАЛНИ АПТЕКИ“ ЕООД, с ръководител на аптеката маг. - фарм. Цветомир Сашев Александров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0092/12.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 5612 - НА/05.11.2002 г. за откриване на аптека, на адрес: Гара Лакатник, Лакатник, издадено на ЕТ „М – МАРГАРИТА МИЛЕВА“, с ръководител на аптеката Маргарита Минчова Милева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0091/12.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 5835 - НА/05.02.2003 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Дупница, ул. ,,Патриарх Евтимий“, бл. 12, издадено на ЕТ „НЕВЕНА ЕФТИМОВА“, с ръководител на аптеката Невена Спасова Ефтимова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0077/09.02.2021 г. e отнето Разрешение № 3955/03.05.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж. к. „Люлин“, Кооперативен пазар - сграда „Всичко за личното стопанство“, издадено на ЕТ „ОГИМЕКС-ОГНЯН КАРААТАНАСОВ“, с ЕИК 030252831 и с ръководител магистър-фармацевт Алла Голованова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0076/09.02.2021 г. e отнето Разрешение № 4678-НА/21.08.2001 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Карайсен, община Павликени, издадено на маг.-фарм. Георги Найденов Димитров, регистриран като ЕТ ДИМИТРОВ-ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ, с ЕИК 104522032 и с ръководител магистър-фармацевт Георги Найденов Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Със заповед № ЗОА-0074/08.02.2021 г. e прекратено Разрешение № 7424 - НА - 1/23.03.2015 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Петрич, ул. ,,Рокфелер“ № 52, издадено на „Многопрофилна болница за активно лечение Рокфелер“ ЕООД, с ръководител на аптеката Митра Георгиева Петкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

Със заповед № ЗОА-0073/08.02.2021 г. e прекратено Разрешение № АП - 692/25.04.2014 г. за откриване на аптека, на адрес: с. Извор, п.к. 2415, община Радомир, издадено на „ИЗВОР - ФАРМА“ ЕООД, с ръководител на аптеката Иван Колев Добрев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти

Със заповед № ЗОА-0023/13.01.2021 г. e прекратено Разрешение № АП-985-1-М/30.01.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, бл. 409, издадено на „ФАРМА ДАЙНАМИКС“ ООД и с ръководител маг.-фарм. Виктория Станиславова Иванова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.          

            Настоящата заповед възстановява действието на Разрешение № АП-985-1/10.11.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, считано от датата на издаването й.

Със заповед № ЗОА-0001/04.01.2021 г. e прекратено Разрешение № 7167-НА/22.03.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Търговище, бул. „Сюрен“ № 1, издадено на маг.-фарм. Пенка Василева Дечева, регистрирана като ЕТ „РОВЕЛ - Д - ПЕНКА ДЕЧЕВА“, с ръководител маг.-фарм. Пенка Василева Дечева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0852/26.10.2020 г. e отнето Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти с BG/WDA/MP-0127/03.09.2019 г., издадено на ЦЕРИВЕРА“ ЕООД, с ЕИК: 205605133, със седалище и адрес на управление в гр. София 1345, район Илинден, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 57, ет. 2, ап. 9, с адрес на помещенията за търговия на едро с лекарствени продукти в гр. София 1574, район Слатина, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, като същото се заличава от Регистъра по чл.205, ал.1 от ЗЛПХМ на издадените разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти на територията на Република България.