ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК

apk-messages_icon-over.png

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 1 от АПК.

Със заповед № ЗОА–0478/22.08.2023г. прекратявам Разрешение № АП-1998/30.01.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 64, издадено на „ПУЛС ФАРМА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Веселина Николаева Богоева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0461/03.08.2023г. прекратявам Разрешение № 3424-1/20.04.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Юрий Гагарин“ № 22 А, издадено на 12 ЧАСА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Росица Димитрова Тончева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА–0458/03.08.2023г. отнемам Разрешение 274/27.12.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Силистра, п. к. 7500, община Силистра, област Силистра, ул. „Кеворк Арабаджян“ № 53, издадено на ЕТ "МАГИСТЪР - МАГИ - АСЯ КАЛУСТЯН" с ЕИК: 828025953, със седалище и адрес на управление: : гр. Силистра, п. к. 7500, община Силистра, област Силистра, ул. „Сан Стефано” № 4 и с ръководител маг.-фарм. Ася Борисова Калустян, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0457/03.08.2023г. отнемам Разрешение 7179-НА/05.04.2005 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Окорш, п. к. 7680, община Дулово, област Силистра, ул. „Рила“ № 7, издадено на пом.- фарм. Надежда Жечева Вълева, действаща като ЕТ "АЛЕКС - НАДЕЖДА ВЪЛЕВА" с ЕИК: 118039549, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, п. к. 7500, община Силистра, област Силистра, ул. „Юрий Венелин” № 18, ет. 4, ап. 8 и с ръководител пом.- фарм. Надежда Жечева Вълева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0455/03.08.2023г. прекратявам Разрешение № 3620/25.10.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Петра“ № 6-8, издадено на МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Димитър Орлинов Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в ап- тека.

Със заповед № ЗОА–0446/27.07.2023г отнемам Разрешение 5526-НА/21.10.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, п. к. 7100, община Бяла, област Русе, ул. „Панайот Волов“ № 6, издадено на Недка Георгиева Костадинова, действаща като ЕТ "НЕДКА КОСТАДИНОВА", с ЕИК: 117025112, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, п. к. 7100, община Бяла, област Русе, ул. „Панайот Волов“ № 10, бл. 24, ап. А и с ръководител маг.-фарм. Недка Георгиева Костадинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0445/27.07.2023г отнемам Разрешение 3262/02.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бяла, п. к. 7100,  община Бяла, област Русе, ул. „Васил Левски“ № 64, издадено на ЕТ "ИВАНКА КЯТОВСКА", с ЕИК: 827165571, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, п. к. 7100, община Бяла, област Русе, ул. „Цар Освободител“ № 54 и с ръководител маг.-фарм. Иванка Йорданова Кятовска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0442/27.07.2023г отнемам Разрешение 364/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Никола Обрешков“ № 17, издадено на ЕТ „ВИЧО - 89 - ВЕЛИКО ДИМИТРОВ“, с ЕИК: 030033636, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, ул. „Ст. Мураданларски“ № 17 и с ръководител маг.-фарм. Велико Желев Димитров, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Със заповед № ЗОА–0435/19.07.2023г отнемам Разрешение № 3201/28.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, търг. к/с „Панелчето“, ж. к. „Младост“, І-ви микрорайон, издадено на „ФЕРОНЕКС“ ООД, ЕИК: 103007983, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9010, район „Приморски“, ул. „Мир“ № 6, ет. 3, ап. 9 и с ръководител магистър-фармацевт Румяна Радева Константинова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. 

Със заповед № ЗОА–0431/18.07.2023г отнемам Разрешение № АП-402/20.05.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Варна, район „Младост“, Пазарен комплекс „Младост I“, модул 26, издадено на „АХИЛЕА-САЛВИА“ ЕООД, ЕИК: 202449483, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9027, район „Младост“, Пазарен комплекс „Младост I“, модул 26 и с ръководител магистър-фармацевт Галина Иванова Йонкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.