ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК

В тази категория се публикуват всички съобщения по чл. 61, ал. 3 от АПК.

Със заповед № ЗОА-0280/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1339-1/26.10.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Своге, ул. „Цар Симеон“ № 2, издадено на “АПТЕКА ФЛАВОФАРМ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Геннади Гончеренко, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0284/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1002-1/23.12.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, бул. "България" № 85, издадено на „Билд Инвест“ ЕООД с ръководител маг.-фарм. Дженина Дечева Камбурова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0284/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 1034-НА / 03.09.1997 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Бургас, бул. „Демокрация“ № 96, издадено на маг. фарм. Марийка Стоянова Русева, с ръководител  магистър-фармацевт Марийка Стоянова Русева, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.), същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0286/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № 5365-НА / 01.08.2002 г. за откриване на аптека на адрес: гр. Бургас, ул. „Хан Крум“ № 13 а, издадено на маг. фарм. Султанка Петрова Петрова, с ръководител  магистър-фармацевт Султанка Петрова Петкова, поради изтичане на едногодишния срок на 12.08.2009 г. за привеждане на дейността в съответствие съгласно § 66, ал.3 от Преходни и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ДВ, бр.71 от 2008 г, в сила от 12.08.2008 г.), същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0293/10.05.2018 г. e прекратено Разрешение № АП-1602/11.12.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Бургас, ж.к. “Лазур“, ул. „Батак“ № 48, издадено на “ЕС ЕЙ ДЖИ“ ООД и с ръководител магистър-фармацевт Златка Василева Димитрова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0173/22.03.2018 г. е прекратено производството по издаване на разрешение за промяна на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти с № АП-1073/03.08.2015г. издадено на “АЛТЕЯ ФАРМА“ ЕООД, ЕИК: 200462655, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. „Гевгелийски“, бл. 13, вх. Б, ап. 49.

Със заповед № ЗОА-0152/09.03.2018 г. е прекратено Разрешение № АП–758-1/03.08.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район „Триадица“, ул. „Мила Родина“ № 28, издадено на „МАРИВО 90“ ЕООД и с ръководител маг.-фарм. Цеца Георгиева Медарова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0144/07.03.2018 г. е прекратено Разрешение № 1230/09.02.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. "Пловдивско шосе" № 19, издадено на ЕТ „Оникс- Розалина Митова“ с ръководител маг.-фарм. Розалина Асенова Митова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0143/07.03.2018 г. е прекратено Разрешение № АП-1090/10.09.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Вършец, бул. „България“ № 2 , издадено на „Марияна 2015“ ЕООД и с ръководител магистър-фармацевт Веселин Илиев Димитров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Със заповед № ЗОА-0120/21.02.2018 г. е прекратено Разрешение № 2988/02.06.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Враца, ж.к. „Дъбника“, кв. 151, издадено на ЕТ „ТОНИ – ТОДОР ТОДОРОВ“ и с ръководител маг.-фарм. Тодор Иванов Тодоров, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.